doss.nr. 2658.64

OPRICHTING VERENIGING

Heden, dertig maart negentienhonderd vier en negentig verschenen voor mij, mr Adolf Leonard van Elten, notaris ter standplaats Weesp:

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende

STATUTEN:
NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam: 'COMPUTER CLUB WEESP'.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Weesp.
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2

LIDMAATSCHAP

Artikel 3

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 4
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.

Artikel 5

SCHORSING

Artikel 6

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 van artikel 5 bepaalde aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing.

Gedurende de schorsing kunnen door het geschorste lid de aan het lidmaat­schap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

DONATEURS

Artikel 7

Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen.

Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.


GELDMIDDELEN

Artikel 8

BESTUUR

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de ver­eniging statutair is gevestigd.

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

STATUTENWIJZIGING

Artikel 17

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 18

REGLEMENTEN

Artikel 19

SLOTBEPALING

Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:

Van de aanvaarding van de heren van Groning en Jansen van hun benoeming tot bestuurslid blijkt uit een aan deze akte gehechte verklaring van aanvaarding:­Voor de eerste maal wordt het rooster van aftreden als volgt vastgesteld: het eerste jaar zullen aftreden: de heer Dalmulder als penningmeester en de heer Jansen als bestuurslid;
het tweede jaar zullen aftreden: de heer Westland als secretaris en de heer van Groning als bestuurslid;
het derde jaar zal aftreden: de héer Plukker als voorzitter.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Weesp op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ste llen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
(w.g.) A.L. Plukker, R.M. Westland, A.N. Dalmulder, A.L. van Elten.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.