Huishoudelijk reglement Vereniging Computer Club Weesp

Artikel 1
De vereniging draagt de naam "Computer Club Weesp" en is gevestigd te Weesp

Artikel 2
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 3
Om als lid toe te treden moet door de kandidaat een aanmeldingsformulier ingevuld worden, hetgeen ondertekend aan de penningmeester moet worden gezonden.=20

Artikel 4
Wanneer u zich aanmeldt als lid, bent u de volledige contributie voor dat kalenderjaar verschuldigd. Leden die tussen 1 september en 31 december lid worden, betalen EUR 41,-, in het volgende kalenderjaar betalen zij EUR 20,-.
De verschuldigde contributie kan worden betaald door overmaking op rekening van de CCW.

Artikel 5
Een lid dient bij toetreding ten minste de leeftijd van 10 jaar bereikt te hebben.

Artikel 6
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, mits schriftelijk en met in achtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.

Artikel 7
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten of dit reglement schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden.

Artikel 8
De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit leden van de vereniging.

Artikel 9
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

Artikel 10
Alle besluiten, welke door de algemene ledenvergadering zijn genomen, zijn bindend voor alle leden, ongeacht of zij bij het nemen van de besluiten al dan niet vertegenwoordigd waren.

Artikel 11
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 12
Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit tenminste 3 en ten hoogste 5 personen en wordt door de algemene vergadering gekozen uit de gewone leden, met volstrekte meerderheid van stemmen.

Artikel 13
De kascommissie gekozen door de algemene vergadering, bestaat uit 2 leden, die echter geen bestuursfunctie mogen bekleden. Zij brengt uiterlijk 2 x 24 uur voor het houden van de jaarlijkse algemene vergadering over het beheer van de penningmeester rapport uit aan het bestuur, zodat dit rapport ter kennis van de leden kan worden gebracht.
Verder controleert deze commissie zo vaak zij zelf, of het bestuur zulks nodig acht. De kascommissie wordt benoemd voor maximaal 2 jaar. De leden van de kascommissie kunnen maximaal eenmaal herbenoemd worden.

Artikel 14
Adreswijziging moet aan de penningmeester binnen 8 dagen worden medegedeeld.

Artikel 15
De contributies worden iedere jaar door de algemene vergadering vastgesteld.

Artikel 16
Moedwillige beschadiging van de eigendommen van de vereniging of van de door haar in huur of bruikleen genomen goederen, komt voor rekening van de dader(s). De schadevergoeding wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 17
De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van leden of derden.

Artikel 18
Het installeren van software op apparatuur van de vereniging dient te geschieden met toestemming en onder toezicht van een bestuurslid.

Artikel 19
Software die niet geregistreerd is of voorzien van een gebruikerslicentie op naam van de vereniging Computer Club Weesp, mag niet geïnstalleerd en gebruikt worden zonder de toestemming van een bestuurslid. Het maken van kopiëren van geregistreerde software is verboden. Bij constatering volgt verwijdering van de avond en een schorsing van een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. Bij herhaalde constatering volgt royement.

Artikel 20
Bij het gebruik van de internet aansluiting tijdens verenigingsavonden is het niet toegestaan internet pagina`s en nieuwsgroepen op te vragen of te bezoeken die in druisen tegen de normen en waarden van het goede fatsoen in de ruimste zins des woords. Na een waarschuwing volgt een internet verbod, van een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden.

Artikel 21
Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen van de bepaling der statuten en reglementen en zich daaraan te onderwerpen.

25 augustus 2019